Jak zapobiec wywożeniu dzieci za granicę…!

1.Interes społeczny oraz na swój sposób interpretując dobro dziecka zamieniła zamiast, równe prawa o decydowaniu  rodziców dostęp przez obojga rodziców (rezolucja 2079 (2015) Rady Europy w sprawie “Równość i wspólna odpowiedzialność rodzicielska: rola ojców“.) Powołuje się na konstytucje a jednocześnie przyznaje ,że dziecko jest zbyt małe by samo stanowiło co w tych okolicznościach powinno miec  zastosowanie  przez Kodeks Rodzinny .

Natomiast Art. 97 pkt. 2. cytuję z niego jedno zdanie wybiórczo:” o jakimkolwiek wyjezdzie  za granice i wakacje decydują oboje rodzice”.( pominęła  zdanie : Polska judykatura zaliczyła do kategorii spraw istotnych wyjazd dziecka za granicę, zarówno na pobyt stały jak 
i czasowy, a nawet w celu spędzenia wakacji.) Czyli decyzja ta należy do rzeczy istotnych. Sąd może podejmowac decyzje zastępczo w szczególnych przypadkach ale nie za rodzica , który ma pełne prawo opiekuncze . Koniec tego art. Mówi czytaj zawsz punk.2.

Przytaczam w całości brzmienie : Z istoty władzy rodzicielskiej wynika zasada jej wspólnego, dwuosobowego wykonywania przez oboje rodziców.  Zasadę te wyraża art. 97 § 2 polskiego kodeksu rodzinnego   i opiekuńczego (dalej: KRO)

Tylko w sprawach dla dziecka mniej istotnych, każdy z rodziców podejmuje decyzje samodzielnie, bez konieczności przeprowadzania konsultacji 
i uzyskania akceptacji ze strony drugiego rodzica

Polska judykatura zaliczyła do kategorii spraw istotnych wyjazd dziecka za granicę, zarówno na pobyt stały jak i czasowy, a nawet w celu spędzenia wakacji.

W świetle art. 97 § 2 KRO jeden z rodziców może wywieźć dziecko za granicę bez zgody drugiego rodzica, tylko w sytuacji, gdy drugi rodzic:

a) został pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem na podstawie postanowienia sądu polskiego (art. 111 KRO);

2 W jakich okolicznościach zgoda drugiego rodzica jest niezbędna dla wywiezienia dziecka do innego państwa?

Zgoda drugiego rodzica jest niezbędna we wszystkich przypadkach nie wymienionych w punkcie poprzednim. Chodzi tu o tego typu sytuacje, gdy rodzic ma pełnię władzy rodzicielskiej, alby gdy wprawdzie ograniczono mu te władzę ale nie pozbawiono go uprawnienia do decydowania o miejscu pobytu dziecka. Polska judykatura idzie pod tym względem jeszcze dalej. Jak bowiem wyjaśnił Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 10.11.1971 r. w sprawie III CZP 69/71 rodzic uprawniony do przyjmowania dziecka w swoim miejscu zamieszkania powinien mieć możność współdecydowania o zmianie stałego pobytu dziecka, jeżeli zmiana ta uniemożliwiałaby mu faktycznie kontaktowanie się z dzieckiem. Pomimo zatem, iż sąd np. w sprawie rozwodowej nie przyznał drugiemu rodzicowi prawa do współdecydowania o miejscu zwykłego pobytu dziecka, to jednak w świetle tego orzeczenia ten drugi rodzić może dochodzić powrotu dziecka, gdyby nie mógł z powodów faktycznych realizować swych uprawnień w zakresie kontaktów z dzieckiem.

Trzeba być tego świadomym.

https://powroty.gov.pl/-/.-jak-uzyskac-zgode-na-paszport-dla-dzieci-bez-udzialu-ojca.-jestem-po-rozwodzie.-jakie-dokumenty-potrzebuje-i-jak-dlugo-potrwa-ta-sprawa-

Ten wpis został opublikowany w kategorii inne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.